empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Llame al
902 297 297

Ben-Net amb la Igualtat: compliment de la Llei 3/2007

La política de Ben-Net es basa en el compromís amb el respecte i la satisfacció de les necessitats de les persones i la societat, implícit en el nostre Codi Ètic.

Aquesta aposta inclou el compliment de la legislació sobre la igualtat efectiva entre dones i homes, motiu pel qual la nostra empresa va iniciar al Març de 2009 el procés d’implantació del seu Pla d’igualtat, executant diferents accions en aquesta línia com ara les esmentades a continuació:

- Formació i sensibilització continuada al nostre personal en matèria d’igualtat
- Creació d’una Guia de Bones Pràctiques per l’ús no sexista del llenguatge
- Comunicació externa del nostre Compromís de la Direcció i el nostre Protocol preventiu de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe
- Elaboració d’un procediment de selecció neutre i no discriminatori
- Creació d’una borsa de persones interessades en incorporar-se a determinats llocs de l’organització amb la finalitat d’anar equilibrant progressivament aquells departaments més feminitzats o masculinitzats

En conclusió, la igualtat de tracte i d’oportunitats és un dels nostres objectius permanents i fonamentals i, és per aquest motiu, que manifestem la ferma decisió i exigència de fonamentar el nostre fer diari per a la no discriminació, la igualtat, integrant aquests principis al conjunt de polítiques de la nostra empresa.

Ben-Net - empresa de limpieza - Barcelona

Ben-Net es una empresa de limpieza de Barcelona. Fundada en 1972, Ben-Net es la empresa madre del Grupo BN, grupo de empresas de limpieza con cobertura en Cataluña y la Comunidad de Madrid y las principales capitales de provincia de España. El Grupo BN está formado por 1.300 personas que prestan servicio a más de 2.000 centros de trabajo.

Opiniones sobre Ben-Net

Certificaciones de la empresa