empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

Desinfecció, Desinsectació i Desratizació

Ben-Net/Grupo BN disposa d’un equip de professionals especialitzats en la Desinfecció, la Desinsectació i la Desratització. Aquestes intervencions formen part d’un sistema de gestió i control de plagues de les instal•lacions del client.

L’objectiu final del sistema de gestió i control de plagues és assegurar al client la desaparició de les plagues en llurs instal•lacions i la monitorització dels indicis què puguin indicar un nou increment de la colonització de la plaga.

Desinfecció i sanejament

En aquestes intervencions es pretén eliminar o reduir la presència d’agents patògens (bactèries, protozoos, fongs, virus…) què en determinats ambients suposin un risc pera la salut humana. Segons l’activitat i el resultat necessari, es realitzen diferents tipus de desinfecció:

  • Esterilització química: s’eliminen tots els micro-organismes i espores amb temps d’exposició perllongats (3-12 h).
  • Desinfecció d’alt nivell: Amb concentracions semblants però amb període d’exposició més curts, es maten tots els micro-organismes excepte gran número d’espores
  • Desinfecció de nivell intermig: S’eliminen micro-bactèries, bactèries vegetatives, la majoria de virus i fongs, però no necessariament espores
  • Desinfecció de baix nivell: S’eliminen la majoria de bactèries, alguns fongs, i alguns virus en un pràctic període de temps (fins a10 min.)
  • Entre els processos de desinsectació i sanejament s’inclouen el Manteniment d’instal·lacions amb risc de legionel·losi

Desinsectació

Amb aquestes actuacions es persegueix l’eliminació d’insectes, aràcnids i crustacis de les instal•lacions. L’actuació es condiciona al tipus d’insecte a eliminar, donat què el què cercarem serà:

  • Mitjans d’entrada a la instal·lació
  • Fonts d’alimentació
  • Hàbitat escollit

Actuant sobre aquestes variables arribarem a eliminar la colònia i prevenir futures aparicions.

Desratizació

Els arrossegadors són una font potencial de malalties i pèrdues econòmiques degut principalment a la contaminació d’aliments i destrucció de materials. Després d’un estudi detallat de les instal•lacions, s’elabora un programa de control de plagues en el què es prioritza el sistema integrat de control de plagues on les mesures preventives i correctores han d’evitar futures colonitzacions estudiant com van entrar, on s’alimenten i on han fet el niu.Sol·liciti pressupost

Ompleni el formulari i sol·liciti pressupost:

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa